نحوه نوشتن اسامی نویسندگان و آدرس دهی در مقاله
1396/10/18

افلی-یشن به معنای وابستگی دانشگاهی یا سازمانی نویسنده مقاله است. از آنجایی که ادرس دهی در زبان انگلیسی از کوچکترین واحد به بزرگترین واحد می باشد این اصل در درج افلیشن روی مقاله نیز رعایت می شود. به عنوان مثال ابتدا گروه آموزشی نویسنده درج شده و در ادامه دانشکده و دانشگاه و در نهایت شهر و کشور نویسنده درج می شود.  افلیشن دانشگاهی و درج صحیح آن از اهیمت زیادی در جامعه علمی برخوردار است. دقت کنید افلی-یشن نویسندگان به لقب یا عنوان سازمانی و دانشگاهی مانند دکتر، فوق لیسانس یا مدیر گروه مربوط نمیشود(به شکل زیر توجه کنید).

 

افیلیشن در مقاله

 

 

برخی دانشگاه ها برای هماهنگی در درج افلیشن و تشویق مقالات منتشره قالب خاصی را در نظر گرفته اند. این امر باعث می شود مقالات دارای ساختار افلیشنی هماهنگی بوده و در تخمین میزان تولیدات علمی یک دانشگاه تسهیل به عمل آید.  اهمیت رعایت اصول افلیشن نویسی طبق تاکیدات دانشگاه ها در تخصیص امتیازات باقی مانده از پایان نامه( یک یا دو نمره پایان نامه) یا دریافت کمک های مالی از باشگاه پژوهشگران جوان و یا دیگر سازمانها می باشد.

 

 

 نحوه درج اسامی در مقالات به چه صورت است؟

رسم بر این است که ترتیب اسامی در مقالات به اندازه میزان تلاش افراد در نگارش مقاله باشد. اگر ایده مقاله و همچنین قسمت اعظم انجام آن مربوط به فرد خاصی باشد اخلاق پژوهشگری حکم می کند که نام وی نفر اول باشد. اسم بقیه نویسندگان نیز به ترتیب زحمت و تلاش خود در مقاله ذکر می شود.

 

 

نحوه نگارش افلی-یشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی چگونه است؟

مطابق با آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا باید گروه علمی و یا دپارتمان افراد ذکر شود و سپس نوبت به دانشکده فرد می رسد. پس از آن دانشگاه، شهر و کشور نویسندگان ذکر می شود. اگر افلیشن دو یا سه نفر از نویسنگان یکی باشد نیازی به تکرار مجدد آن نیست وتنها با نماد کنار اسم افراد می توان از یک افلیشن برای نویسندگان مشترک استفاده کرد.  در زیر به مثالی توجه کنید:

 

Department of Electrical Engineering, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

 

 نحوه نگارش افلی-یشن مقاله در دانشگاه های سراسری چگونه است؟

 

طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم , و دانشگاه های سراسری ابتدا باید گروه علمی و یا دپارتمان افراد ذکر شود و سپس نوبت به دانشکده فرد می رسد. پس از آن دانشگاه، شهر و کشور نویسندگان ذکر می شود. به مثال زیر توجه کنید.

 

Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Shiraz, Shiraz, Iran

 

  

ترتیب اسامی در میزان امتیاز به مقالات تاثیر دارد؟

بله این امر در کلیه مراکز علمی امری شناخته شده است. به طور معمول نفر اول مقاله امتیاز صد درصدی را به خود اختصاص خواهد داد. نفر دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب بین هشتاد تا نود، شصت تا هفتاد و چهل تا پنجاه درصد امتیاز یک مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. در مصاحبه های دکتری اگر نویسنده اول مقاله ای استاد راهنمای یک دانشجو باشد، نام استاد راهنما حذف می شود و نفر دوم که دانشجو می باشد به عنوان نویسنده اول در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

 در صورت عدم رعایت این نحوه آدرس دهی؛‌ ممکن است از مزایای تشویقی چاپ مقالات خود و نمره تشویقی مقاله برای پایان نامه (کارشناسی ارشد)، محاسبه در امتیاز ارتقاء،‌ گرنت پژوهشی و ... محروم شوید.

 

 

 

 

به عنوان مثال آدرس دهی صحیح برای گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد شیراز بصورت زیر می باشد:

 

فرشاد پسران

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مهندسی برق، شیراز، ایران

 

 

 

Farshad Pesaran

 Department of Electrical Engineering, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran