نگاهی اجمالي به پنج فصل پایان نامه - عناوین و محتوای آنها
1396/07/19

 

 

 

 

 

 

فصل بندی پایان نامه:

 

 

به صورت روتین برای همه رشته ها

 

 

 

فصل اول:

 • مقدمه
 •  بیان کلی درباره مشکل
 • بیان پرسش ها هدف ها و فرضیه های پژوهش
 • تعریف مفاهیم

 

 

 

فصل دوم:

 • بررسی پیشینه پژوهش
 • مروری بر تئوری ها و مطالعات پیشین
 • بیان نظریه های جاری
 • خلاصه کارهای پیشین

 

 

 

 

فصل سوم:

 • روش
 • توصیف آزمودنی ها (جامعه و نمونه آماری)
 • توصیف ابزار اندازه گیری
 •  اعتبار روایی اندازه ها
 •  روش ها و طرح پژوهش

 

 

 

فصل چهارم:

 • یافته های پژوهش
 • مروری بر روش های آماری
 • توصیف یافته های جاری برای پاسخ به پرسش هدف یا فرضیه ها
 • یافته های فرعی

 

 

 

فصل پنجم:

 • بحث و تفسیر
 • نتیجه گیری
 • خلاصه پژوهش
 •  محدودیت های پژوهش
 •  پیشنهادهای پژوهش
 •  

 

 

 

 دانلود نمونه صفحات پایان نامه کارشناسی و دکتری   download 

 

 

 

بطور کلی، فصل بندی ها و محتوای فصول را بصورت زیر نیز دسته بندی کرد: 

 

Chapters