تلفن ها و پلهای ارتباطی
Islamic Azad University - Shiraz Branch Islamic Azad University - Shiraz Branch

 

آدرس: شیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

تلفن: ۳۶۴۱۰۰۴۱-۴۴-۰۷۱

نمابر: ۳۶۴۱۰۰۵۹-۰۷